• Magnolia Fairy Blush 7.5L PotMagnolia Fairy Blush 7.5L Pot
  • Magnolia Fairy Cream Blush 3L PotMagnolia Fairy Cream Blush 3L Pot
  • Magnolia Leonard Messel 3L Pot
  • Magnolia Liliiflora Nigra 3L Pot
  • Magnolia Soulangeana Betty 3L Pot
  • Magnolia Stellata 3L Pot
  • Magnolia Stellata Royal Star 3L Pot
  • Magnolia Virginiana Glauca 4L Pot
  • Magnolia Stellata 7.5L Pot
  • Magnolia Soulangeana Ricki 3L Pot